• 1

 
Advokatfirman Staifo är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller om annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av uppdragsavtalet mellan Advokatfirman Staifo och dess klienter.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatfirman Staifo enligt vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under tid om fem år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.
 
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatfirman Staifo om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller om det tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.
 
(OM UPPGIFTER FÖRS ÖVER TILL TREDJE LAND, VILKET DET KRÄVS LAGSTÖD FÖR, SKA INFORMATION TILLHANDAHÅLLAS OM TILL VILKA LÄNDER ÖVERFÖRINGEN SKER OCH EN LÄNK TILL PRIVACY SHIELD ELLER ANNAT REGELVERK SOM GARANTERAR SKYDDET FÖR PERSONUPPGIFTER.)
 
Kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.
 
Personuppgiftsansvarig på Advokatfirman Staifo är advokat Yadid Staifo, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

header2

År 2007 startade Maravgi Staifo advokatbyrån. Idag är det ett familjeföretag med fyra anställda.

 LÄS MER

lagbok test

Vi är en allmänpraktiserande byrå och erbjuder våra klienter juridiskt biträde inom såväl humanjuridik som affärsjuridik.

 LÄS MER

Senaste nyheter

 sara rund

    SARA STAIFO

 yadid rund

    YADID STAIFO

MEDARBETARE

Klicka på bilderna för att läsa mer om våra medarbetare.