• 1

God advokatsed
Som advokater har vi att följa regler om god advokatsed. God advokatsed är ett ramverk för advokaters yrkesetik och framgår av Vägledande regler om god advokatsed (https://www.advokatsamfundet.se/Advokatetik/regler-om-advokatetik/Vagledande-regler-om-god-advokatsed1/) . En grundsten är att en advokat är skyldig att vara lojal med sin klient och att inom lagens ramar enbart verka för hans eller hennes bästa. En advokat som inte iakttar god advokatsed kan bli föremål för disciplinära åtgärder.

Konsumenttvistnämnden
Om du är konsument kan du under vissa förutsättningar vända dig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämd för att få arvodestvister och andra ekonomiska krav mot oss prövade. För vidare information läs mer på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. Nämnden har postadress Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.

Senaste nyheter